Leping/Maksetingimused

Siin saate tutvuda tantsukooli lepingu ja maksetingimustega. Leping antakse lapsevanemale või täiskasvanud õpilasele esimeses trennis. Väljastatud leping tuleb kohapeal lugeda ja allkirjastada. Kui leping on antud koju allkirjastamiseks, siis peab selle tooma tagasi oma treenerile allkirjastatult hiljemalt teiseks trenniks.
Allkirjastamata lepinguga õpilasel ei ole võimalik alustada trennis käimisega. 

Dance Republic Tantsukooli Leping/Maksetingimused

Osapooled MTÜ Republic Tantsustuudio avaliku nimega Dance Republic Tantsukool (edaspidi „Tantsukool“), juhataja Alissa Montes isikus, ühelt poolt ja õpilase seaduslik esindaja (edaspidi „Esindaja“) teiselt poolt (edaspidi koos nimetatud Pooled), leppisid kokku alljärgnevas:

Tantsukoolis osalemise aluseks on allkirjastatud lepingu ja maksetingimuste olemasolu.
1. Lepingu objekt
1.1. Tantsukool kohustub andma õpilasele võimalust osaleda Esindaja poolt valitud stiilis/stiilides ning viimane kohustub selle eest tasuma käesolevas lepingus (edaspidi Leping) sätestatud korras.

2. Õppetöö 
2.1. Lepingu sõlminud treeningus Osaleja on teadlik, et Tantsukoolis algab treeninghooaeg septembri alguses vastavalt nädalapäevadele, nädala alguses ning kestab kuni juuni lõpuni.
2.2. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile, rühmadesse jagamist teostab õpetaja/juhataja lähtuvalt õpilase vanusest ning oskuste tasemest.
2.3. Õppetöö läbiviimise kohaks on Dance Republic Tantsukool Tatari 64, 4. korrus, Tallinn.
2.4. Õppeasutustes käivatel õpilastel treeninguid ei toimu Haridus- ja Teadusministri poolt kehtestatud koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel, va meistrivõistluste ettevalmistamise ja muudeks võistlusteks ettevalmistuse ajal. Täiskasvanutel osalejatel ei toimu treeninguid alates 22. detsember kuni 4. jaanuar ja riiklikel pühadel.
2.5. Tantsukool, õpilane ja tema esindaja järgivad Tantsukooli kodukorda. Lepingus antud allkirjaga Esindaja kinnitab, et on tutvunud kooli kodukorraga.
2.6. Tantsukoolil ei ole kohustust asendada õppetunde, millest Õpilane on puudunud.
2.7. Tantsukool ei kanna vastutust õpilase traumade eest, mis on tekitatud õpilase poolt endale või teistele.
2.8. Eriolukordade ajal viiakse õppetöö üle distantsõppele. Kui seda pole võimalik teha arvestatakse juba tasutud kuutasu järgmisesse perioodi.
2.9. Dance Republic Tantsukoolis filmitakse ja tehakse pilte treeningute ajal eesmärgiga edendada tantsukooli ja propageerida tantsukuntsi ning sporti. Esindaja lubab treenitavast tehtud pilte ja videoid avaldada Dance Republic sotsiaalmeedia lehtedel (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, jt) ja kodulehel. Esindaja lubab kasutada pilte ja videosi ka kõikides tantsukooli jaoks vajalikes turunduslikes projektides.
2.10. Isikuandmete töötlemise eesmärk on tantsutreeningutega seotud teenuste osutamine. Isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks. Isikuandmete vastutav töötleja ning kokkuleppe sõlmija on MTÜ Republic Tantsustuudio, kes tagab oma klientide (andmesubjektide) isikuandmete turvalisuse. Tantsukool säilitab oma klientide isikuandmeid nende Dance Republic tantsukooli liikmesuse perioodil.

3. Õppemaks
3.1. Õppemaks on arvestatud tundide järgi, õppemaksu tasumine toimub iga kuu 8. kuupäevaks. Hinnakirjaga saab tutvuda: republic.ee/hinnakiri
3.1.2. Laste ja Noorte proovitreeningud on tasuta. Treeningutega liitumise korral tasuta proovitreeningut treeningute kuumaksust maha ei arvestata. 
3.1.3. Harrastajate/täiskasvanutele mõeldud proovitreeningud (alates 18a) on tutvumishinnaga 5€ kord, välja arvatud Heels Class ja Frame Up, kus tasutakse üksik korra alusel vastavalt 15€ (1,5h) ja 20€ (2h). Treeningutega liitumise korral arvestatakse proovitreeningu eest tasutud summa kuutasu sisse.
3.2. Esindaja kohustub tasuma õppemaksu iga kuu Tantsukooli arveldusarvele: MTÜ Republic Tantsustuudio Swedbank, EE682200221059000047
Maksekorralduses märkida: treeningperiood, mille eest tasutakse ning õpilase nimi.
3.2.1. Liitudes treeningutega poole kuu pealt, tuleb Esindajal tasuda terve kuutasu jooksva kuu eest, juhul kui ei ole soodsam tasudes vaid alles jäänud treeningute eest üksiktreeningu alusel, mis on 10/15/20€ kord, vastavalt stiilile ja tunni kestvusele. 
3.3. Tantsutundidest puudumine ei vabasta Õppemaksu tasumise kohustusest. Õppemaks ei kuulu tagastamisele ega ümber arvestamisele. 
3.3.1. Füüsiliste traumade tõttu järjestikku rohkem kui 14 kalendripäeva õppetööst puudumise korral on Tantsukoolilt võimalik taotleda soodustust 50% puudutud Tantsutundide maksumusest alates kahest nädalast. Soodustust rakendatakse järgmisel trennikuul. Tantsukool rahuldab taotluse ainult juhul, kui Õpilane ja/või Õpilase esindaja on teavitanud Kooli Õpilase traumast viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui enne esimese Tantsutunni algust, millest Õpilane trauma tõttu puudub. Trauma tõendamiseks on vajalik arstitõend. Kui õpilane keeldub tõendi esitamisest on tantsukoolil õigus soodustust mitte pakkuda, tõendeid kasutatakse ainult seoses konkreetse õpilase andmete kontrollimisega.
3.3.2. Puhkusereiside puhul tasaarveldusi ei tehta.
3.3.3. Õpilasel on võimalik võtta kuni 1 kuu pikkune maksepuhkus seejuures tasudes kohamaksu 20€ ulatuses.
3.3.4. Juhul, kui Õpilane tasub Õppemaksu aasta kaupa, tagasi arvestusi ega tagasimakseid ei toimu.
3.4. Õppemaks ei sisalda treeninglaagrite, varustuse ja muid võistlustega seotud kulusid.
3.5. Õppemaksu tasumisega viivitamisel on Tantsukoolil õigus õpilane treeningult kõrvaldada.
3.6. Õppemaksu tahtliku või korduva mitte õigeaegselt maksmise puhul on Tantsukoolil õigus lisada Esindajale trahv 5€ ulatuses või edastada tasumata arved inkassole.

LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLESÜTLEMINE
4. Lepingu lõpetamine
4.1. Leping jõustub allakirjutamise päeval ning kehtib Õppeaasta lõpuni. Leping pikeneb automaatselt Õppeaasta kaupa, kui pooled ei teata kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne järgmise Õppeaasta algust teisele poolele, et ei soovi jätkata Lepingut järgneval Õppeaastal. 
4.2. Esindajal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult e-maili teel info@republic.ee vähemalt 30 päeva ette. Lepingu lõpetamine ennetähtaegselt ei vabasta Õpilast kohustusest täita Lepingu kehtimise ajal Lepingust tekkinud kohustusi.
4.3. Koolil on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, kui Õpilane või tema esindaja on teinud selleks kirjaliku avalduse või kui Õpilane või tema esindaja ei täida Lepingust ja seadusest tulenevaid kohustusi.
4.4. Tantsukoolil on õigus Leping lõpetada, kui õpilane ei võta järjekindlalt õppetööst osa või häirib õppetööd, lepingu lõpetamine ei vabasta Esindajat maksekohustustest ja/või võlgnevusest.
4.5. Lepingu lõpetamise korral on Esindaja kohustatud tasuma läbitud tundide eest vastavalt antud Lepingu punktis 3.1. Hinnakirjale.

Õpilase ees- ja perekonnanimi: ……………………………………………………………………..
Esindaja ees- ja perekonnanimi: ……………………………………………………….
Lepingu sõlmimise kuupäev: …………………………………………………………….

Esindaja (digi)allkiri ………………………………………..

Viimati muudetud:

27. jaanuar 2023 

Dance Republic Tantsukool
2023